Požarna varnost

Požarna varnost

Požarna varnost je varnost ljudi, živali in premoženja ob požaru. Z ZVPoz zahtevani ukrepi varstva pred požarom zagotavljajo predvsem varnost ljudi, živali in premoženja ter preprečujejo nastanek večjih požarov.

Ukrepi varstva pred požarom so vsi prostorski, gradbeni, tehnološki, tehnični in organizacijski ukrepi, ki zmanjšujejo požarno tveganje in zagotavljajo požarno varnost. Delijo se na preventivne in aktivne ukrepe varstva pred požarom.

Delodajalec mora poskrbeti, da je vsak, ki je redno ali začasno oziroma občasno zaposlen pri njem, usposobljen za varstvo pred požarom ob:

 • nastopu dela;
 • premestitvi na drugo delovno mesto,
 • začetku opravljanja drugega dela,
 • spremembi ali uvajanju nove delovne opreme,
 • spremembi in uvajanju nove tehnologije.

Vsebine s področja varstva pred požarom se posredujejo v osnovnem, srednjem in visokem izobraževanju. Pri usposabljanju se mora upoštevati nove in spremenjene požarne nevarnosti, posebnosti delovnega mesta ter znanje občasno obnavljati. Usposabljanje opravljajo fizične ali pravne osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje. Izvajati se mora v skladu s predpisi, ki določajo vrsto, način in periodičnost usposabljanja.

Izdajamo potrdilo o udeležbi na strokovnem usposabljanju odgovornih oseb za gašenje požarov in izvajanje evakuacije po Pravilniku o požarnem redu (Ur. list RS, št. 52/07) in Pravilniku o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepv varstva pred požarom (Ur. list RS, št. 32/11).

Lastniki ali uporabniki objektov morajo določiti požarni red, da preprečijo nastanek požara in izboljšajo požarno varnost.

Požarni red vsebuje:

 • organizacijo varstva pred požarom, zlasti naloge in odgovornosti zaposlenih oziroma stanovalcev pri preprečevanju nastanka požara,
 • ukrepe varstva pred požarom, ki jih zahtevajo delovne in bivalne razmere, kot so prepoved kajenja, uporaba odprtega ognja ali orodja, ki iskri, tam kjer je to prepovedano,
 • odstranjevanje vseh gorljivih snovi, ki niso potrebne za nemoten potek dela iz požarno ogroženih prostorov,
 • podatek o predvidenem številu uporabnikov glede na namembnost stavbe oziroma prostorov v njej,
 • ukrepe zaradi nevarnosti eksplozije, gorljivih odpadkov, električnih, plinskih naprav in drugih virov vžiga,
 • ukrepe za varno evakuacijo in hitro intervencijo;
 • druge preventivne in aktivne ukrepe varstva pred požarom, način in kontrolo izvajanja teh ukrepov,
 • navodila za ravnanje v primeru požara, zlasti naloge in postopke za ukrepanje zaposlenih, obiskovalcev ali gostov oziroma stanovalcev ob nastanku požara, podatke o službah, ki jih je treba obvestiti o požaru ter naloge in odgovornosti zaposlenih oziroma stanovalcev po požaru,
 • vrste in načine usposabljanja zaposlenih oziroma stanovalcev.

Požarni načrt je grafični prikaz situacije objekta in delov objekta z označenimi nevarnostmi ter sistemi, napravami in sredstvi za preventivno in aktivno požarno zaščito, s katerim se zmanjšuje nevarnost nastanka požara oziroma zagotavlja učinkovito gašenje, če do požara pride. Namenjen je uporabnikom objekta, gasilcem in drugim reševalcem.

Vsebina požarnega načrta:

 • prikaz objekta v prostoru in
 • prikaz požarne varnosti objekta.

Načrt evakuacije je grafični prikaz objekta ali delov objekta s podatki, ki prikazujejo možnost urejenega gibanja oseb na varno mesto ob požaru ali drugi nevarnosti. V njem mora biti vrisan položaj posamezne sobe ali posameznega prostora oziroma točka nahajanja, evakuacijska pot, zbirno mesto, mesta, kjer so nameščene naprave, oprema in sredstva za gašenje ter položaj ročnih javljalnikov požara.

Požarna varnost

Požarna varnost je varnost ljudi, živali in premoženja ob požaru. Z ZVPoz zahtevani ukrepi varstva pred požarom zagotavljajo predvsem varnost ljudi, živali in premoženja ter preprečujejo nastanek večjih požarov.

Ukrepi varstva pred požarom so vsi prostorski, gradbeni, tehnološki, tehnični in organizacijski ukrepi, ki zmanjšujejo požarno tveganje in zagotavljajo požarno varnost. Delijo se na preventivne in aktivne ukrepe varstva pred požarom.

Delodajalec mora poskrbeti, da je vsak, ki je redno ali začasno oziroma občasno zaposlen pri njem, usposobljen za varstvo pred požarom ob:

 • nastopu dela;
 • premestitvi na drugo delovno mesto,
 • začetku opravljanja drugega dela,
 • spremembi ali uvajanju nove delovne opreme,
 • spremembi in uvajanju nove tehnologije.

Vsebine s področja varstva pred požarom se posredujejo v osnovnem, srednjem in visokem izobraževanju. Pri usposabljanju se mora upoštevati nove in spremenjene požarne nevarnosti, posebnosti delovnega mesta ter znanje občasno obnavljati. Usposabljanje opravljajo fizične ali pravne osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje. Izvajati se mora v skladu s predpisi, ki določajo vrsto, način in periodičnost usposabljanja.

Izdajamo potrdilo o udeležbi na strokovnem usposabljanju odgovornih oseb za gašenje požarov in izvajanje evakuacije po Pravilniku o požarnem redu (Ur. list RS, št. 52/07) in Pravilniku o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepv varstva pred požarom (Ur. list RS, št. 32/11).

Lastniki ali uporabniki objektov morajo določiti požarni red, da preprečijo nastanek požara in izboljšajo požarno varnost.

Požarni red vsebuje:

 • organizacijo varstva pred požarom, zlasti naloge in odgovornosti zaposlenih oziroma stanovalcev pri preprečevanju nastanka požara,
 • ukrepe varstva pred požarom, ki jih zahtevajo delovne in bivalne razmere, kot so prepoved kajenja, uporaba odprtega ognja ali orodja, ki iskri, tam kjer je to prepovedano,
 • odstranjevanje vseh gorljivih snovi, ki niso potrebne za nemoten potek dela iz požarno ogroženih prostorov,
 • podatek o predvidenem številu uporabnikov glede na namembnost stavbe oziroma prostorov v njej,
 • ukrepe zaradi nevarnosti eksplozije, gorljivih odpadkov, električnih, plinskih naprav in drugih virov vžiga,
 • ukrepe za varno evakuacijo in hitro intervencijo;
 • druge preventivne in aktivne ukrepe varstva pred požarom, način in kontrolo izvajanja teh ukrepov,
 • navodila za ravnanje v primeru požara, zlasti naloge in postopke za ukrepanje zaposlenih, obiskovalcev ali gostov oziroma stanovalcev ob nastanku požara, podatke o službah, ki jih je treba obvestiti o požaru ter naloge in odgovornosti zaposlenih oziroma stanovalcev po požaru,
 • vrste in načine usposabljanja zaposlenih oziroma stanovalcev.

Požarni načrt je grafični prikaz situacije objekta in delov objekta z označenimi nevarnostmi ter sistemi, napravami in sredstvi za preventivno in aktivno požarno zaščito, s katerim se zmanjšuje nevarnost nastanka požara oziroma zagotavlja učinkovito gašenje, če do požara pride. Namenjen je uporabnikom objekta, gasilcem in drugim reševalcem.

Vsebina požarnega načrta:

 • prikaz objekta v prostoru in
 • prikaz požarne varnosti objekta.

Načrt evakuacije je grafični prikaz objekta ali delov objekta s podatki, ki prikazujejo možnost urejenega gibanja oseb na varno mesto ob požaru ali drugi nevarnosti. V njem mora biti vrisan položaj posamezne sobe ali posameznega prostora oziroma točka nahajanja, evakuacijska pot, zbirno mesto, mesta, kjer so nameščene naprave, oprema in sredstva za gašenje ter položaj ročnih javljalnikov požara.