MOM Mestna četrt Studenci

SKLEPI

4. redne seje Sveta Mestne četrti Studenci, ki je bila v sredo 11. 12. 2019 ob 16. uri

Sklep  60/4:  na seji je prisotnih  7. svetnikov g. Franc Dobaj in Amadeja Prajnc sta se opravičila ostali so neopravičeno odsotni.

Sklep 61/4:  Dnevni red se sprejme v predlagani obliki, seja bo snemana za izdelavo zapisnika.

Sklep 17/1  tolmači način snemanja, zato tudi g. Emeršiču ne moremo posredovati posnetkov, sicer pa smo zapisnike že potrdili.

Sprejme se sklep 62/4: potrdijo se sklepi 3. redne seje.

Sprejme se sklep 63/4: potrdijo se sklepi iz 3. izredne seje in sprejme se zapisnik dopisne seje.

Svet MČ Studenci je seznanjen s finančnim poročilom, ter s predlogom rebalansa za leto 2020, ki je posredovan na MOM – gre za povečanje sredstev za sanacijo fasade na Erjavčevi v letu 2020.

Sklep 64/4: Svet MČ Studenci potrdi nabavo mize in klopi za potrebe udeležencev programa dela, ki se izvaja v objektu Erjavčeva 43. Nabavi se miza za potrebe na Erjavčevi 43.

Sklep 65/4 : Svet MČ Studenci potrdi sklenitev pogodbe z dosedanjim izvajalcem storitev čiščenja, čistilni servis Picollo, do 31 12. 2020  oz. do prekinitve – mesečna storitev je 220 €.

Sklep 66/4: Svet MČ Studenci je seznanjen z delom odbora za revijo Studenčan, ki so ga občani že prejeli. (3150 kom).

Sklep 67/4: Svet MČ Studenci potrdi izvedbo razpisa za priznanja na osnovi pravilnika o priznanjih.

Sklep 68/4: Svet MČ Studenci potrdi inventurno komisijo za leto 2019 v sestavi  Predsednik  Miha Recek, član  Nevenka Golob   in  Janez Šauperl, ki bo izvedla inventuro za leto 2019 tako, da se popiše po popisni listi, ki nam jo posreduje MOM in vse ostale elemente, ki niso na seznamu MOM tudi finančna sredstva, ločeno po Šarhovi in Erjavčevi.

Sklep 69/4. Na MOM posredujemo še enkrat Objavo namere za pisarno na Erjavčevi 43.

Sprejme se sklep 70/4: Svet MČ Studenci, potrdi vse prispele vloge, ki so bile pravočasno posredovane na MČ, za sodelovanje v programu MČ Studenci, za leto 2020 za katero se je objavilo javno zbiranje (razpis). Društva morajo vpisati program, ki ga bodo izvajala za MČ. Programi se pridobijo tudi od vseh ostalih društev, ki so vezani na prisotnost občanov MČ Studenci.  Z vsemi predlagatelji vlog se sklene dogovor o sodelovanju v programu dela, po vsebinski in terminski opredelitvi, ki so jo v vlogi navedli oz. je v programu MČ Studenci. Prav tako se navede kdo je prevzemnik ključa in kdo ga znotraj asociacije še uporablja. Posebej jih je potrebno zavezati k čistoči oz hišnemu redu.

Do naslednje seje se pripravi predlog programa dela MČ na osnovi programov društev v MČ Studenci.

Sklep  71/4: Svet MČ Studenci potrdi predlog vlaganj v objekte in opremo za leto 2020, ki zajema izvedbo sanacije fasade na objektu Erjavčevi 43, ter morebitna nujna interventna dela na obeh objektih.

Sklep 72/4: Svet MČ potrdi, da se izvede zaključek leta za funkcionarje v gostišču Janez.

Sklep  73/4: Svet MČ potrdi, da se slike iz arhiva MČ podarijo ravnateljem šol in vrtcev in direktorju Doma pod Gorco, ki se bodo udeležili srečanja 12. 12. na sedežu MČ.