Politika zasebnosti

Politika zasebnosti in varstva osebnih podatkov

Namen Politike zasebnosti in varstva osebnih podatkov  (v  nadaljevanju: Politika) je seznanitev  oseb (v nadaljevanju: Posamezniki) z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani Bi-termal ter pravicami Posameznikov na tem področju.  

V Politiki so skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov), zajete naslednje informacije: 

Kjer je to primerno, se določila, ki se nanašajo na Posameznike, uporabljajo tudi za vprašanja tajnosti in zaupnosti komunikacij uporabnikov, ki so pravne osebe.

Ta Politika o zasebnosti in varstvu osebnih podatkov velja za:

Prosimo vas, da natančno preberete naša pravila o zasebnosti. Priporočamo vam, da si natisnete oziroma primerno shranite kopijo teh pravil o zasebnosti in vseh prihodnjih različic, ki veljajo za vaše evidence soglasij, ki ste nam jih podelili.

1. Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je Bi-termal, Aljaž Daković s.p., s sedežem in poslovnim naslovom Krpanova ulica 9, 2000 Maribor.

Vsa vprašanja in morebitne zahteve v zvezi s pravicami Posameznika Bi-termal sprejema na elektronskem naslovu janez.sauperl@siol.net ali po pošti na naslov Bi-termal d.o.o., Limbuška cesta 52, 2000 Maribor.

2. Pridobivanje, uporaba in obdelava osebnih podatkov

Bi-termal osebne podatke  pridobi na podlagi  prijave na prejemanje e-novic, osebne podatke drugih Posameznikov pa ob posredovanju le-teh, kot na primer preko uporabe naše spletne strani in njenih funkcij, ko Posameznik kontaktira Bi-termal neposredno po elektronski pošti, telefonu, v pisni obliki ali prek družabnih omrežji, ob prijavi na dogodke, iz javno dostopnih podatkov kot npr.  TIS, AJPES ali na kakršen koli drug način, s katerim Posamezniki posredujejo osebne podatke.

Kadar je to dovoljeno z zakonom, Bi-termal pridobiva informacije iz drugih javnih virov.

Bi-termal zbira tudi podatke o uporabi naše spletne strani s piškotki in podobnimi tehnologijami. Več informacij o uporabi piškotkov in podobne tehnologije za namen zbiranja informacij o Posameznikih je navedenih v točki 10 tega dokumenta.

3. Katere vrste osebnih podatkov Bi-termal zbira ali pridobiva o posameznikih?

Vrste informacij, ki jih Bi-termal zbira o Posameznikih, lahko vključujejo informacije o Posamezniku, kot so:

Bi-termal lahko pridobiva osebne podatke Posameznikov iz določenih javno dostopnih virov, vključno z (a ne omejeno na) javnih spletnih podatkovnih baz, poslovnih imenikov, medijskih publikacij, družbenih omrežij, spletnih strani in drugih javno dostopnih virov.

4. Nameni obdelave osebnih podatkov posameznikov in pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov

Bi-termal osebne podatke Posameznikov shranjuje na strežnikih IT ponudnikov storitev v oblaku, ki se nahajajo v državah članicah EU. Občasno lahko prihaja do obdelav osebnih podatkov Posameznikov tudi izven EU na strežnikih IT ponudnikov, katerih storitve so odobrene preko certifikacijskih mehanizmov kot je npr. Ščit zasebnosti EU-ZDA.

Osebni podatki Posameznikov se hranijo dokler za njihovo obdelavo in hrambo obstaja podlaga.

Osebni podatki Posameznikov pridobljeni na podlagi pristopnih izjav se obdelujejo do preklica.

Osebni podatki Posameznikov pridobljeni na podlagi soglasja, se obdelujejo do preklica soglasja.

Za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti  se osebni podatki Posameznikov, ki so fizične osebe hranijo do polnega plačila obveznosti oziroma najdlje do poteka zastaralnih rokov v zvezi s posamezno terjatvijo. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost.

5. Hramba osebnih podatkov in obdobje obdelave

Osebni podatki se lahko obdelujejo le na z GDRP in zakonom določene obstoječe pravne podlage in namene, ki so Posamezniku znani v naprej.

Obdelava na podlagi pogodbe

Bi-termal obdeluje osebne podatke Posameznikov za izpolnjevanje svojih obveznosti, kot izhajajo iz Statuta, pristopne izjave/ pooblastila, torej iz pogodbenega razmerja med Posamezniki in Bi-termal, vključno s storitvami z dodano vrednostjo.

V okviru uveljavljanja pravic in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti Bi-termal obdeluje osebne podatke podpisnika pristopne izjave/pooblastila in sicer  za naslednje namene: identifikacija Posameznika, priprava dokumentov povezanih z prejemanjem mesečnih donacij, obveščanja o izobraževanjih in organiziranih dogodkih, obveščanje o novostih, pošiljanje obvestil vezanih na dejavnost Bi-termal.

Na enak način Bi-termal obdeluje tudi osebne podatke Posameznikov za izpolnjevanje obveznosti iz medsebojno sklenjenih pogodb.

Obdelava na podlagi zakonitega interesa, za katerega si prizadeva Bi-termal

Bi-termal lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, za katere si prizadeva Bi-termal razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov.

Na podlagi zakonitega interesa lahko Bi-termal Posameznike za namene izboljšave uporabniške izkušnje kontaktira za potrebe ugotavljanja njihovega zadovoljstva.

Drugi zakoniti interesi lahko vključujejo preprečevanje zlorab.

Obdelava na podlagi soglasja za obdelavo osebnih podatkov

Obdelava podatkov lahko temelji na soglasju, ki ga posameznik da Bi-termal. Soglasje se lahko na primer nanaša na obveščanje o izobraževanjih in organiziranih dogodkih, obveščanje o novostih in našem delu. Obveščanje se izvaja prek kanalov, ki jih je v soglasju izbral Posameznik.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko svoje soglasje kadarkoli umakne oziroma spremeni na enak način, kot je bilo soglasje dano ali na drug način, kot ga opredeli Bi-termal, pri čemer si Bi-termal pridržuje pravico do identifikacije stranke. Umik oziroma sprememba soglasja se nanaša le na podatke, ki se obdelujejo na podlagi soglasja.  

Posredovanje podatkov tretjim osebam ter posredovanje podatkov v tretje države (države, ki niso članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora)

Bi-termal lahko, če je to skladno z namenom, s katerim se osebni podatki obdelujejo po pravu EU in slovenskih predpisih, posreduje osebne podatke o Posameznikih:

6. Pravice posameznikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Bi-termal zagotavlja Posameznikom uresničevanje njihovih pravic brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem tednu po prejema zahteve. Bi-termal lahko rok za uresničevanje pravic Posameznika podaljša za največ tri dodatne tedne ob upoštevanju  kompleksnosti in števila zahtev. Če Bi-termal podaljša rok, o vsakem takem podaljšanju obvesti Posameznika v enem tednu od prejemu zahtevka skupaj z razlogi za zamudo.

Bi-termal sprejema zahteve v zvezi s pravicami Posameznika na elektronski naslov janez.sauperl@siol.net ali po  pošti na naslov Bi-termal d.o.o., Limbuška cesta 52, 2000 Maribor. Posameznik lahko zahtevo odda tudi na sedežu Bi-termal.

Bi-termal Posameznikom, katerih osebne podatke je pridobil na podlagi soglasja, zagotavlja naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:

Pravica do dostopa do podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od Bi-termal dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

Na podlagi zahteve Posameznika Bi-termal zagotovi kopijo njegovih osebnih podatkov, ki se obdelujejo.  

Pravica do popravka

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da Bi-termal brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da Bi-termal brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, Bi-termal pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati:

Pravica do omejitve obdelave

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da Bi-termal omeji obdelavo, kadar:

Pravica do ugovora

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov, če ta temelji na zakonitih interesih, za katere si prizadeva Bi-termal ali tretja oseba.

7. Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Posameznik lahko morebitno pritožbo, v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov, pošlje na elektronski naslov janez.sauperl@siol.net ali po pošti na naslov Bi-termal d.o.o., Limbuška cesta 52, 2000 Maribor. Posameznik lahko pritožbo odda tudi na sedežu Bi-termal.

Prav tako ima vsak Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov.

8. Varovanje osebnih podatkov

Bi-termal je sprejel ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zavarovanje  osebnih podatkov Posameznikov in njihovo zaščito pred nepooblaščeno ali nezakonito uporabo ali obdelavo ter proti naključni izgubi ali uničenju ali poškodovanju vaših osebnih podatkov, vključno z:

Bi-termal posebej opozarja, da prenos informacij (vključno z osebnimi podatki) preko interneta ni vedno povsem varen, in v kolikor Posameznik posreduje kakršne koli informacije preko interneta (bodisi po elektronski pošti, preko naše spletne strani ali na kakršenkoli drug način), to stori na lastno odgovornost. Pension Silvia ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli stroške,  škodo ugledu, ali kakršno koli drugo obliko izgube ali škode, ki jo je Posameznik utrpel zaradi posredovanja podatkov preko interneta.

9. Spletni vtičniki in druga spletna orodja

Google Analytics

Spletna stran uporablja Google Analytics, ki ga upravlja Google, Inc., 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ZDA. Google Analytics uporablja piškotke s katerimi je mogoče analizirati kako obiskovalci uporabljajo spletno stran. Podatke o uporabi, ki piškotek generira, vključno z uporabnikovim IP naslovom, so posredovani podjetju Google in se hranijo v ZDA. Google uporablja te podatke z nameno analize uporabe spletne strani. Na podlagi teh podatkov pripravi poročila o uporabi. Google lahko posreduje zbrane podatke tretjim osebam v kolikor je to zakonsko zahtevano ali v premerih ko tretje osebe obdelujejo podatke za podjetje Google. Google ne povezuje zbranih podatkov z uporabnikovim IP naslovom, kar zagotavlja, da so podatki povsem anonimni.

Google Zemljevidi

Spletna stran uporablja kartografsko storitev Google Zemljevidi, ki ga upravlja ga Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA.

V kolikor želi Posameznik uporabljati Google Zemljevide, je potrebno shraniti Posameznikov IP naslov. Ta informacija se običajno prenese na Googlove strežnike v ZDA in tam shrani. Pension Silvia nima vpliva na ta prenos podatkov.

Uporaba Google Zemljevidov je v našem zakonitem interesu, da bo naša spletna stran bolj privlačna in Posameznikom olajšan dostop do sedeža Bi-termal. To je zakoniti interes v skladu s čl. 6 (1) (f) GDPR. Dodatne informacije o ravnanju z uporabniškimi podatki so na voljo v izjavi o zaščiti podatkov v Googlu.

Facebook Pixel

Spletna stran uporablja Facebook Pixel, ki ga upravlja Facebook, Inc., Hacker Way (6,075.46 mi) Menlo Park, CA 94025, ZDA. Facebook Pixel uporablja piškotke s katerimi je mogoče analizirati kako obiskovalci uporabljajo spletno stran. Podatke o uporabi, ki piškotek generira, vključno z uporabnikovim IP naslovom, so posredovani podjetju Facebook in se hranijo v ZDA. Facebook uporablja te podatke z nameno analize uporabe spletne strani in učinkovitosti oglaševanja. Na podlagi teh podatkov pripravi poročila o uporabi in učinkovitosti oglaševanja. Facebook lahko posreduje zbrane podatke tretjim osebam v kolikor je to zakonsko zahtevano ali v premerih ko tretje osebe obdelujejo podatke za podjetje Facebook.

10. Uporaba piškotkov in podobne tehnologije

Piškotki so datoteke s podatki, ki so poslane s spletnega mesta v brskalnik, da bi zabeležili informacije o uporabnikih spletnega mesta. Bi-termal na spletni strani uporablja piškotke in podobne tehnologije.

Nekatere ali vse piškotke, ki jih Bi-termal uporablja na svoji spletni strani, lahko zavrnete s spreminjanjem nastavitev brskalnika, vendar lahko to zmanjša vašo zmožnost uporabe spletne strani ali nekaterih ali vseh njihovih funkcij. Za dodatne informacije o piškotkih, vključno s tem, kako spremeniti nastavitve brskalnika, obiščite www.allaboutcookies.org.