Požarna varnost

Požarna varnost

Požarna varnost je varnost ljudi, živali in premoženja ob požaru. Z ZVPoz zahtevani ukrepi varstva pred požarom zagotavljajo predvsem varnost ljudi, živali in premoženja ter preprečujejo nastanek večjih požarov.

Ukrepi varstva pred požarom so vsi prostorski, gradbeni, tehnološki, tehnični in organizacijski ukrepi, ki zmanjšujejo požarno tveganje in zagotavljajo požarno varnost. Delijo se na preventivne in aktivne ukrepe varstva pred požarom.

Delodajalec mora poskrbeti, da je vsak, ki je redno ali začasno oziroma občasno zaposlen pri njem, usposobljen za varstvo pred požarom ob:

  • nastopu dela;
  • premestitvi na drugo delovno mesto,
  • začetku opravljanja drugega dela,
  • spremembi ali uvajanju nove delovne opreme,
  • spremembi in uvajanju nove tehnologije.

Vsebine s področja varstva pred požarom se posredujejo v osnovnem, srednjem in visokem izobraževanju. Pri usposabljanju se mora upoštevati nove in spremenjene požarne nevarnosti, posebnosti delovnega mesta ter znanje občasno obnavljati. Usposabljanje opravljajo fizične ali pravne osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje. Izvajati se mora v skladu s predpisi, ki določajo vrsto, način in periodičnost usposabljanja.

Izdajamo potrdilo o udeležbi na strokovnem usposabljanju odgovornih oseb za gašenje požarov in izvajanje evakuacije po Pravilniku o požarnem redu (Ur. list RS, št. 52/07) in Pravilniku o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepv varstva pred požarom (Ur. list RS, št. 32/11).