Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije GIZ

O združenju

Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije (ZDOPS – giz) je neprofitna organizacija, ustanovljena z namenom pospeševanja dejavnosti članov združenja zlasti z vidika:

Združenje skupno z ostalimi delodajalskimi organizacijami zastopa interese članov pri nastajanju in spreminjanju zakonodaje Republike Slovenije oziroma prilagajanju slovenske zakonodaje pravnemu redu EU, predvsem sistema delovnih razmerij.

Pretežen del teh aktivnosti, zlasti pri doseganju soglasja glede okvirov socialne in ekonomske politike, se izvaja v Ekonomsko socialnem svetu. Združenje se aktivno vključuje tudi v odbore in organe, v katere imenuje predstavnike Ekonomsko socialni svet.

Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije
Celovška cesta 71
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: + 386 (0) 1 5830 572
e-pošta: info@zdops.si

Kratka zgodovina

V letu 1994 je bilo ustanovljeno združenje OGISTTA, ki je združevalo delodajalce obrti, gostinstva, intelektualnih storitev, turizma, trgovine in avtoprevozništva. V letu 1997 se je preimenovalo v Združenje delodajalcev obrtnih dejavnosti Slovenije, od leta 2008 pa se imenuje Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije.

Članstvo

Zakaj postati član?

Ker obrtniki in podjetniki v odnosu do države in sindikatov potrebujemo svojega zastopnika, ki bo branil naše delodajalske interese in se potegoval za najugodnejšo rešitev.

Kako postati član?

Članstvo v združenju je prostovoljno. Član združenja lahko s podpisom pristopne izjave postane vsak gospodarski ali drug subjekt (fizična ali pravna oseba), ki ima status podjetnika, družbe ali asociacije. S tem pooblasti združenje, da se v njegovem imenu pogaja s predstavniki delavcev – sindikati in sklepa kolektivne pogodbe ter socialni sporazum.

Članarina

V letu 2002 je bila s sklepom skupščine na seji z dne 1.2.2002 uvedena letna članarina v višini, ki se obračuna v enkratnem znesku. Za leto 2019 znaša članarina združenja za podjetnike in družbe 45,00 evrov za člana, ki vstopi v združenje med letom ima znižano članarino na 25€, za asociacije pa je članarina odvisna od števila članov in se lahko plačuje tudi mesečno. Članarina je namenjena povečanju aktivnosti združenja in širitvi delovanja regijskih in območnih odborov združenja.

Regijski odbori

Glede na izkazan interes članov združenja in skladno s potrebo po učinkovitejšem opravljanju in pospeševanju dejavnosti združenja, je Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije oblikovalo 12 regijskih odborov, ki so opredeljeni po statističnih regijah Slovenije.

Člani regijskega odbora so poslanci skupščine združenja iz območja OOZ. Najpomembnejši cilji regijskih odborov so osveščanje obrtnikov-delodajalcev o nujnosti vključevanja v skupno organizacijo, priprava predlogov za delovanje združenja, skrb za izobraževanje in informiranje članov ter za promocijo združenja.

Znotraj regijskih odborov delujejo Območni odbori, ki jim predseduje poslanec naše skupščine. Regijski in Območni odbori delujejo po pravilnikih in se sestajajo vsaj šest krat letno.

 1. Podravski regijski odbor
 2. Savinjski regijski odbor
 3. Pomurski regijski odbor
 4. Posavski regijski odbor
 5. Zasavski regijski odbor
 6. Gorenjski regijski odbor
 7. Koroški regijski odbor
 8. Notranjski regijski odbor
 9. Obalno Kraški regijski odbor
 10. Dolenjski regijski odbor
 11. Goriški regijski odbor
 12. Osrednje slovenjski regijski odbor